Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
vrijdag 25 september 2020  09:20   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland  
Vestigen  
Auto  
Persoonlijke verzekeringen  
Binnenlands of buitenlands belastingplichtig  
Dubbele belastingheffing - belastingverdragen  
Keuzerecht  
Sociale verzekeringen  
Volksverzekeringen  
Werknemersverzekeringen  
Zelfstandigenverzekeringen  
Ziektekostenverzekering  
Pensioengerechtigd of vervroegd gestopt met werken  
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Werknemersverzekeringen
Tot de werknemersverzekeringen behoren onder andere:

 • Ziektewet (ZW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziekenfondswet (ZFW)
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO)

  De premies voor de werknemersverzekeringen worden geheven door de zogenaamde uitvoeringsinstellingen. Zij houden de verschuldigde premie in op uw loon dat u in Nederland verdient. Wanneer u dus in Nederland werkt, maar in het buitenland woont dan bent u verzekerd voor bovenstaande werknemersverzekeringen. Toch is het niet zo dat u van alle hierboven genoemde verzekeringen een uitkering in het buitenland mag ontvangen.

  Voor sommige werknemersverzekeringen kunt u zich wanneer u in het buitenland gaat wonen en werken vrijwillig verzekeren. Een vrijwillige verzekering is zinvol als u anders helemaal niet verzekerd zou zijn of als de (verplichte) verzekering in het land waar u werkt veel minder goed is dan de Nederlandse. Bent u in uw werkland verplicht verzekerd en sluit u ook een vrijwillige verzekering af, dan bent u dubbel verzekerd. Of een vrijwillige verzekering zinvol is, hangt ervan af:

  - of een eventuele WAO-, WW of ZW-uitkering in het buitenland uitbetaald kan worden;
  - de vraag of u rechten die u in het buitenland hebt opgebouwd bij terugkeer mee kunt nemen naar Nederland. Voor landen van de EU-, EER en een aantal verdragslanden is dit geregeld. Gaat u naar één van die landen en bent u daar verzekerd, dan is een vrijwillige verzekering niet noodzakelijk.

  Het is verstandig om u voor vertrek goed over deze zaken te (laten) informeren. U kunt hiervoor terecht bij de Sociaal Raadslieden, de ambassade van het land waar u naartoe gaat, het ministerie van SZW of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
 • 1. Ziektewet (ZW)
  Naast de verplichting voor Nederlandse werkgevers om het loon gedurende het eerste ziektejaar door te betalen, bestaat er nog een ziektewet die bepaalde werknemers verzekert tegen de financiële gevolgen van ziekte. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om werknemers die in het eerste ziektejaar hun baan verliezen, om uitzendkrachten, thuiswerkers, stagiaires en zieke werklozen.
  Voor de Ziektewet zijn geen premies verschuldigd. Deze uitvoeringsinstellingen (bijvoorbeeld GAK of Cadans) dragen, onder verantwoordelijkheid van de UWV, zorg voor de uitvoering van de Ziektewet.

  Wanneer u in het buitenland woont en in Nederland werkt bent u automatisch verzekerd voor de ziektewet. Wanneer u recht zou krijgen op een uitkering volgens de ziektewet dan mag u die in het buitenland ontvangen mits Nederland met dat land afspraken over de controle op die uitkering heeft gemaakt volgens de wet BEU. Nederland heeft deze afspraken in ieder geval met alle EU, EER landen en Zwitserland.

  Wanneer u in het buitenland woont en werkt, dient u uit te zoeken in welke mate u in uw werkland verzekerd bent voor ziekte en voor een vergelijkbare uitkering als de Ziektewet in aanmerking komt. Wanneer blijkt dat de voorzieningen in uw nieuwe woon en werkland onvoldoende zijn dan bestaat voor een aantal gevallen de mogelijkheid om u vrijwillig bij te verzekeren voor de Ziektewet in Nederland. De voorwaarden hiervoor zijn:
 • dat u in dienst bent van een in Nederland gevestigde werkgever, of;
 • u in het kader van de ontwikkelingssamenwerking of voor een volkenrechtelijke organisatie in het buitenland gaat werken.

  In alle andere gevallen bent u dus afhankelijk van de ziektewetvoorzieningen in uw nieuwe woon- en werkland.
 • 2. Werkloosheidswet (WW)
  De Werkloosheidswet (WW) is een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De WW geeft recht op een uitkering bij werkloosheid.
  Voor de WW bent u premie verschuldigd. Deze premie wordt door uw werkgever ingehouden op uw loon en afgedragen aan een uitvoeringsinstelling. Deze uitvoeringsinstelling (bijvoorbeeld GAK of Cadans) draagt vervolgens, onder verantwoordelijkheid van de UWV zorg voor de verdere uitvoering van de WW.

  Om recht te hebben op een WW-uitkering moet u in Nederland wonen. U kunt een WW-uitkering dus niet meenemen naar het buitenland. Er is één uitzondering: wanneer u in een ander EU- of EER-land of in Zwitserland werk gaat zoeken, kunt u uw uitkering maximaal drie maanden houden. Komt u binnen drie maanden terug naar Nederland, dan wordt uw uitkering in Nederland voortgezet.

  In het algemeen is het dus niet zinvol om in Nederland voor de WW verzekerd te zijn wanneer u in het buitenland woont. Vreemd genoeg zult u wanneer u in Nederland werkt wel WW-premie moeten afdragen. Deze premie wordt door de werkgever afgehouden van uw salaris en afgedragen.

  Wanneer u dus in Nederland werkt, maar in het buitenland woont dan dient u bij volledige werkloosheid, een `WW`-uitkering (althans de locale versie daarvan) aan te vragen bij de bevoegde instantie in uw nieuwe woonland. De regeling van uw woonland is dan van toepassing. Het is van belang dat u in uw nieuwe woonland uitzoekt hoe dit is geregeld voordat u definitief bent vertrokken. Hypotheek & buitenland kan u hierbij helpen.
  3. Ziekenfondswet (ZFW)
  De Ziekenfondswet is een verzekering tegen de kosten van (para)medische en tandheelkundige hulp, de kosten van verpleging in een ziekenhuis of sanatorium en de kosten van kraamzorg. Hieronder vallen ook huisartshulp en medicijnverstrekking. Voor ziekenfondsverzekering komen werknemers en hun gezinsleden in aanmerking, maar ook uitkeringsgerechtigden, AOW-gerechtigden en zelfstandigen.

  De ziekenfondsverzekering is een verplichte verzekering voor werknemers met een loon dat beneden een jaarlijks vast te stellen inkomensgrens blijft. Voor 2003 is deze grens vastgesteld op € 31.750. Werknemers met een loon boven deze inkomensgrens vallen niet onder de Ziekenfondswet. Zij moeten zich particulier tegen ziektekosten verzekeren. Particuliere verzekeraars hebben allemaal hun eigen verzekeringsvoorwaarden, tarieven en acceptatiebeleid. Hierop bestaat één uitzondering: de standaardpakketpolis.

  Voor de Ziekenfondswet bent u premie verschuldigd. Deze premie wordt normaliter door uw werkgever ingehouden op uw loon en afgedragen aan de uitvoeringsinstellingen. De Ziekenfondswet wordt uitgevoerd door ziekenfondsen. Bovendien dient u zich, om verzekerd te zijn voor ziektekosten, bij een zorgverzekeraar in Nederland in te schrijven. Uitgebreide informatie over de Ziekenfondsverzekering is te vinden op de internetsite van het College van Zorgverzekeraars.

  In de meeste landen zijn ziektekostenverzekeringen anders geregeld dan in Nederland. Wanneer u in het buitenland gaat wonen, maar in Nederland blijft werken, kunt u uw Nederlandse ziekenfondsverzekering meenemen naar EU-, EER- en verdragslanden, maar niet naar landen waarmee geen verdrag gesloten is.

  Wanneer u naar het buitenland verhuisd, maar in Nederland blijft werken of een vervroegd pensioen uit Nederland ontvangt, dan moet u van uw zorgverzekeraar een formulier (E 106) aanvragen waarmee u zich ook bij een zorgverzekeraar in uw nieuwe woonland (dit moet dus een verdragsland zijn) kunt laten inschrijven. U kunt kiezen waar u de medische hulp wilt ontvangen. U kunt dus zowel in Nederland als in uw woonland naar de huisarts, apotheek, het ziekenhuis e.d. De kosten worden vergoed volgens de regels van het land waar u de medische hulp krijgt. Mogelijk is het noodzakelijk dat u zich extra bijverzekerd indien u een uitgebreidere dekking wenst.

  Of uw gezinsleden meeverzekerd kunnen worden, hangt af van de regels van uw woonland en de inkomenssituatie van uw partner. Meeverzekerde gezinsleden hebben alleen recht op verstrekkingen in uw woonland.
  Als ziekenfondsverzekerde bent u ook verzekerd voor de AWBZ, evenals meeverzekerde gezinsleden. U en uw gezinsleden hebben recht op AWBZ-zorg volgens de regels van uw woonland. Uzelf kunt eventuele extra kosten ook vergoed krijgen. De AWBZ-premie betaalt u in Nederland.

  Voor AOW-gerechtigden (voor VUT gelden andere regelingen, maar in grote lijnen geldt hetzelfde als bij de AOW) die ziekenfondsverzekerd zijn en in het buitenland gaan wonen geldt dat zij recht houden op de voorzieningen van de Nederlandse ZFW. Dit geldt echter alleen wanneer u in een EU-, EER- of verdragsland gaat wonen. Om uw ziektekostenverzekering voort te zetten in het buitenland moet u het een en ander regelen. Aan uw zorgverzekeraar geeft u door dat u in het buitenland gaat wonen. U wordt dan uitgeschreven en uw zorgverzekeraar meldt uw verhuizing aan het College van Zorgverzekeraars (CVZ).
  Van het CVZ ontvangt u een formulier (formulier E 121) waarop staat dat u recht hebt op medische zorg in het land waar u gaat wonen, voor rekening van uw huidige ziektekostenverzekering. Dit is uw verzekeringsbewijs. In de begeleidende brief van het CVZ leest u bij welke plaatselijke buitenlandse zorgverzekeraar u zich kunt inschrijven en hoe. Het CVZ kan formulier E 121 ook rechtstreeks naar de buitenlandse zorgverzekeraar sturen. U krijgt dan vanzelf bericht.

  Wanneer u in het buitenland woont en werkt moet u zich verzekeren voor ziektekosten op een wijze die gebruikelijk is in uw nieuwe woonland en afgestemd op de locale voorzieningen voor ziektekosten. U kunt zich niet vrijwillig verzekeren voor de ZFW in Nederland.
  4. Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO)
  De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is een verzekering tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De WAO geeft recht op een uitkering als u langer dan 52 weken arbeidsongeschikt bent. Voor de WAO bent u premie verschuldigd. Deze premie wordt door uw werkgever ingehouden op uw loon en afgedragen aan een uitvoeringsinstelling. Deze uitvoeringsinstelling draagt vervolgens, onder verantwoordelijkheid van de UWV zorg voor de verdere uitvoering van de WAO.

  Wanneer u in het buitenland woont en in Nederland werkt bent u automatisch verzekerd voor de WAO. Wanneer u recht zou krijgen op een WAO-uitkering dan mag u die in het buitenland ontvangen mits Nederland met dat land afspraken over de controle op die uitkering heeft gemaakt volgens de wet beu. Nederland heeft deze afspraken in ieder geval met alle EU en EER landen.

  Wanneer u in het buitenland woont en werkt, dient u uit te zoeken in welke mate u in uw werkland verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid en voor een vergelijkbare uitkering als de WAO in aanmerking komt. Wanneer blijkt dat de voorzieningen in uw nieuwe woon en werkland onvoldoende zijn dan bestaat voor een aantal gevallen de mogelijkheid om u vrijwillig bij te verzekeren voor de WAO in Nederland. De voorwaarden hiervoor zijn:
 • dat u in dienst bent van een in Nederland gevestigde werkgever, of;
 • u in het kader van de ontwikkelingssamenwerking of voor een volkenrechtelijke organisatie in het buitenland gaat werken.
  In alle andere gevallen bent u dus afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen in uw nieuwe woon- en werkland.
 • Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug