Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
vrijdag 25 september 2020  07:44   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland  
Vestigen  
Auto  
Persoonlijke verzekeringen  
Binnenlands of buitenlands belastingplichtig  
Dubbele belastingheffing - belastingverdragen  
Keuzerecht  
Sociale verzekeringen  
Volksverzekeringen  
Werknemersverzekeringen  
Zelfstandigenverzekeringen  
Ziektekostenverzekering  
Pensioengerechtigd of vervroegd gestopt met werken  
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Volksverzekeringen
De Nederlandse Volksverzekeringen zijn in principe van toepassing op alle inwoners van Nederland. Ook op niet-inwoners van Nederland kunnen de volksverzekeringen van toepassing zijn als zij op grond van (inter)nationale regels in Nederland sociaal verzekerd zijn. Tot de volksverzekeringen behoren:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

  De premies voor de volksverzekeringen worden geheven door de Nederlandse belastingdienst. Het uitvoeringsorgaan van de volksverzekeringen is de sociale verzekeringsbank. Behalve voor de AWBZ, die wordt uitgevoerd door ziekenfondsen. Voor personen die niet via het ziekenfonds verzekerd zijn, wordt de AWBZ uitgevoerd door de particuliere ziektekostenverzekeraars.
 • 1. AOW:
  U bent nog geen 65
  De Algemene ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering waarvoor iedereen die rechtmatig in Nederland woont, verzekerd is. Ook als u niet in Nederland woont maar hier wel werkt en loonbelasting betaalt, bent u verzekerd. Vanaf uw 65ste hebt u dan recht op een AOW-pensioen.

  De AOW is een zogenoemde opbouwverzekering: ieder volledig kalenderjaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. Het AOW-pensioen wordt uitgekeerd vanaf het moment dat u de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Voor gehuwden of samenwonenden en voor alleenstaanden gelden andere bedragen.

  Als u vanaf uw 15e verjaardag vijftig jaar lang in Nederland woont of werkt (dus van uw 15e tot uw 65e jaar), dan krijgt u vanaf uw 65e een volledig AOW-pensioen. U bouwt per verzekerd jaar 2% pensioen op. Per niet-verzekerd jaar wordt uw AOW-pensioen dus met 2% gekort. Als u buiten Nederland bent gaan wonen en werken of al helemaal gestopt bent met werken, loopt uw AOW-verzekering niet door. Dat wil zeggen dat u nog wel recht heeft op de tot dan toe opgebouwde AOW, maar dat u voor verdere opbouw bent aangewezen op het sociale stelsel van het land waar u bent gaan wonen. Omdat niet alle landen zo `n goede oudedagsvoorziening hebben als Nederland in de vorm van AOW, kan het van belang zijn om maatregelen te nemen. Om dit te ondervangen kunt u zich vrijwillig verzekeren (eventueel in combinatie met de een ANW-verzekering) voor de AOW. De kosten van een vrijwillige AOW-verzekering zijn afhankelijk van uw persoonlijk inkomen. Onder inkomen wordt zowel uw inkomen in Nederland als uw inkomen in het buitenland verstaan. De instantie waarvoor u in verband hiermee terecht kunt is de Sociale Verzekeringsbank.
  Daar kunt u tevens een zogenaamd pensioenoverzicht AOW aanvragen waarin staat aangeven hoeveel pensioenrechten u al heeft opgebouwd.

  Natuurlijk heeft het alleen zin om u vrijwillig te verzekeren wanneer u uw AOW in het buitenland mag ontvangen. Dit is in een groot aantal landen het geval. Maatgevend zijn de bilaterale regelingen die Nederland in de vorm van een verdrag met het desbetreffende land heeft vastgelegd. Hierin moet zijn vastgelegd hoe er controle wordt uitgeoefend op het recht van uitkeringen. (Wet BEU). Nederland heeft deze verdragen met alle landen van de EU en tevens met de meeste andere Europese landen. De verschillende verdragen met de verschillende landen hebben afzonderlijk natuurlijk een andere inhoud en u dient zich zelf op de hoogte te stellen van de specifieke eigenschappen van het verdrag van Nederland met het land waar u naar toe bent verhuisd en de specifieke consequenties daarvan met betrekking tot uw AOW.

  Wanneer u in Nederland werkt en dus AOW premie betaald, maar in het buitenland woont dan is het van belang om te benadrukken dat uw partner en kinderen die samen met u in het buitenland wonen niet verzekerd zijn voor AOW en dus ook geen AOW opbouwen. Zij zijn aangewezen op het sociale stelsel van het land waar men is gaan wonen. Bij de Sociale Verzekeringsbank kunt u navragen of zij ook in aanmerking komen voor een vrijwillige AOW-verzekering. Dit is namelijk niet in alle gevallen mogelijk.

  Hypotheek & Buitenland raad u hoe dan ook aan contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank en na te vragen wat in uw situatie het verstandigst is.

  U bent al 65 jaar (geweest)
  Zoals hierboven al aangegeven kunt u in verreweg de meeste landen uw AOW pensioen met eventuele toeslag (of uw ANW-uitkering) blijven ontvangen mits er een verdrag met dat land is afgesloten.
  Met wonen wordt gelijkgesteld langer dan drie maanden verblijven in een land.
  De Nederlandse fiscus zal over de AOW-uitkering in alle gevallen inkomensbelasting heffen, ook al bent u aangemerkt als buitenlands belastingplichtig.
  2. ANW
  In de Algemene nabestaandenwet (ANW) is het recht op een uitkering voor nabestaanden vastgelegd. Iedereen die in Nederland woont, is verzekerd voor de ANW. Ook als u niet in Nederland woont, maar hier wel werkt en loonbelasting betaalt, bent u verzekerd. In het algemeen bent u niet verzekerd als u zich in het buitenland vestigt of daar gaat werken. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering van de ANW-verzekering. Maar net als de AOW kunt u dan de ANW-verzekering vrijwillig voortzetten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de Sociale Verzekeringsbank.

  Als u buiten Nederland bent gaan wonen en werken of al helemaal gestopt bent met werken, loopt uw ANW-verzekering dus niet door. U, of in feite uw nabestaanden zijn dan aangewezen op het sociale stelsel van het land waar u bent (en zij) gaan wonen. Omdat niet alle landen zo `n goede nabestaanden verzekering hebben als Nederland in de vorm van ANW, kan het van belang zijn om dit te ondervangen. Ook voor de ANW kunt u zich vrijwillig verzekeren (eventueel in combinatie met de een AOW-verzekering). De kosten van een vrijwillige ANW-verzekering zijn afhankelijk van uw persoonlijk inkomen. Onder inkomen wordt zowel uw inkomen in Nederland als uw inkomen in het buitenland verstaan. De instantie waarvoor u in verband hiermee terecht kunt is de Sociale Verzekeringsbank.

  Natuurlijk heeft het alleen zin om u vrijwillig te verzekeren wanneer uw nabestaanden een ANW-uitkering mogen ontvangen wanneer zij in het buitenland wonen. Hierbij geldt hetzelfde als bij de AOW; dat wil zeggen dat er meestal geen beletsels zijn mits er een verdrag met het land is afgesloten. Maar ook hier geldt dat u zich op de hoogte moet stellen van de specifieke regels met betrekking tot dat land bij de Sociale Verzekeringsbank.

  Met betrekking tot de verzekering van uw partner en kinderen die samen met u in het buitenland wonen geldt voor de ANW hetzelfde als de AOW. Wanneer u in Nederland werkt dan zijn zij niet automatisch meeverzekerd. Zij vallen onder de sociale wetgeving van het land waar u bent gaan wonen.

  Hypotheek & Buitenland raad u hoe dan ook aan contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank en na te vragen wat in uw situatie het verstandigst is.
  3. AWBZ
  De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een verzekering tegen de risico`s van bijzondere ziektekosten bij langdurige ziekte of ernstige fysieke gebreken. De AWBZ dekt hoge medische kosten, zoals kosten voor thuiszorg, opname in een verpleeghuis en verblijf in een gezinsvervangend tehuis. Via de AWBZ worden ook de inentingen voor kinderen betaald. De AWBZ wordt uitgevoerd door ziekenfondsen. Voor personen die niet via het ziekenfonds verzekerd zijn, wordt de AWBZ uitgevoerd door de particuliere ziektekostenverzekeraars.

  De AWBZ is voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of werkt. Het maakt daarbij niet uit hoe oud u bent of welke nationaliteit u heeft. Als u ziekenfonds- of particulier (mee)verzekerd bent in Nederland, hebt u recht op vergoedingen en verstrekkingen uit de AWBZ. U betaalt voor de AWBZ een procentuele premie die in één bedrag met de loonbelasting en de andere premies voor volksverzekeringen wordt ingehouden op uw loon of uitkering. Bent u zelfstandige, dan betaalt u deze premie en de inkomstenbelasting via een belastingaanslag rechtstreeks aan de Belastingdienst.

  Wanneer u in het buitenland gaat wonen, maar in Nederland blijft werken dan bent u dus in principe wel verzekerd voor AWBZ. De in het nieuwe woonland verblijvende echtgenoot/partner en kinderen zijn echter niet verzekerd, tenzij zij zijn meeverzekerd voor het ziekenfonds of bij een (Nederlandse) particuliere ziektekostenverzekeraar. Particuliere ziektekostenverzekeraars zullen echter niet altijd toestaan dat u bij hen verzekerd blijft wanneer u in het buitenland gaat wonen, zelfs wanneer u in Nederland blijft werken. Overleg hoe dan ook altijd, in geval van ziekenfonds, met het College voor Zorgverzekeraars, en in geval van een particuliere ziektekostenverzekering met uw eigen ziektekostenverzekeraar.

  Als u een pensioen ontvangt uit Nederland, maar in het buitenland woont, en ook nog ziekenfondsverzekerd bent in Nederland, dan hebt u recht op AWBZ-zorg. Woont u in het buitenland en ontvangt u een pensioen uit Nederland, maar bent u níet ziekenfondsverzekerd maar particulier verzekerd tegen ziektekosten (bij een buitenlandse ziektekostenverzekeraar), dan bent u niet verzekerd voor de AWBZ. U kunt zich echter vrijwillig voor de AWBZ verzekeren. Hiervoor moet u binnen één jaar na emigratie een verzoek indienen bij de Sociale Verzekeringsbank.
  Indien u een VUT-uitkering ontvangt kunt u zich overigens niet vrijwillig verzekeren voor de AWBZ.

  Wanneer u in het buitenland gaat wonen en werken en geen inkomen zoals een pensioen of een uitkering ontvangt uit Nederland, bent u uitgesloten van AWBZ evenals uw partner en kinderen. Zorg er dan voor dat u in het nieuwe woonland uitzoekt in welke mate de nationale verzekeringen, waarop u dan recht heeft, dekking bieden voor de onder de AWBZ vallende zorg. Indien de dekking van de `buitenlandse versie van de AWBZ` niet zo compleet is als de Nederlandse AWBZ dan is het sterk aan te raden u hiervoor particulier bij te verzekeren.

  Het is overigens van belang dat u zich altijd op de hoogte stelt van de sociale verzekeringen en voorzieningen in het land waar u gaat wonen. Hierover kunt u literatuur raadplegen of een adviseur in de arm nemen. Ook Hypotheek & Buitenland kan u hierbij van dienst zijn.
  4. AKW
  De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) regelt het recht op kinderbijslag voor kinderen tot en met 17 jaar. Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de verzorging en opvoeding van kinderen. Voor de AKW hoeft u geen premie te betalen. U krijgt kinderbijslag als u in Nederland woont of werkt.

  Wanneer u in het buitenland gaat wonen en werken kunt u in de meeste gevallen de Nederlandse kinderbijslag blijven ontvangen. Ook voor de kinderbijslag geldt dat de uitkering alleen verstrekt wordt indien met het nieuwe woonland goede afspraken zijn gemaakt over controle op die uitkeringen (wet BEU). Veelal bestaat deze controle eruit dat u zich na ontvangst van de kinderbijslag ieder kwartaal moet melden en identificeren om de kinderbijslag te blijven ontvangen.

  Deze afspraken zijn vastgelegd in verdragen; Nederland heeft met alle landen van de EU en met de meeste andere Europese landen verdragen gesloten.

  Overigens is de Nederlandse kinderbijslag in vergelijking met een aantal andere landen vrij laag. Het kan daarom raadzaam zijn om juist in het nieuwe woonland kinderbijslag aan te vragen. Duitsland heeft bijvoorbeeld een veel ruimere kinderbijslagregeling dan Nederland.

  Hypotheek & Buitenland raad u ten alle tijden aan om hierover contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank en na te vragen wat voor u het voordeligste is en wat u eventueel moet doen om ook in het buitenland in aanmerking te komen voor kinderbijslag of welke toeslagregelingen zijn getroffen.  Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug