Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
vrijdag 25 september 2020  09:47   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland  
Vestigen  
Auto  
Persoonlijke verzekeringen  
Binnenlands of buitenlands belastingplichtig  
Dubbele belastingheffing - belastingverdragen  
Keuzerecht  
Sociale verzekeringen  
Volksverzekeringen  
Werknemersverzekeringen  
Zelfstandigenverzekeringen  
Ziektekostenverzekering  
Pensioengerechtigd of vervroegd gestopt met werken  
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Dubbele belastingheffing - belastingverdragen
Wanneer u (met uw partner en/of gezin) geŽmigreerd bent, moet u over sommige inkomsten nog steeds in Nederland belasting betalen, ondanks het feit dat u als buitenlands belastingplichtige wordt beschouwd.

De Nederlandse fiscus zal u in beginsel belasten voor:
 • Salaris uit een baan in Nederland
 • Inkomen uit een overheidspensioen vanuit een vroegere Nederlandse baan (ABP, PGGM)
 • Inkomsten uit een woning in Nederland
 • Belastbaar inkomen uit een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap
 • Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in Nederland

  Doorgaans is de heffing aan het woonland toegewezen voor:
 • Salaris uit een baan in het buitenland
 • Inkomen uit een in het buitenland gevestigd eigen bedrijf
 • Inkomen uit pensioen vanuit een vroegere Nederlandse baan (behalve overheidspensioen)
 • Particuliere periodieke uitkeringen zoals bij een lijfrentepolis voor zover de betaalde premies in Nederland werden afgetrokken
 • Periodieke uitkeringen van WAO, AOW, ANW, WAZ en WAJONG

  Hiervan mogen de uitgaven voor een toekomstige inkomensvoorziening (bijvoorbeeld een lijfrentepremie) en de uitgaven voor kinderopvang van worden afgetrokken.

  Daarnaast heeft u omdat u buitenlands belastingplichtig bent geen recht meer op een aantal fiscale voordelen. Zo heeft u in beginsel geen recht meer op:
 • De heffingskorting
 • het heffingsvrij vermogen
 • De partnerregeling
 • Persoonsgebonden aftrek
 • Vrije toerekening van inkomensbestanddelen
 • Verrekening en teruggaaf van dividendbelasting op onder box 3 vallende aandelen
 • De middelingsregeling

  Uitzonderingen hierop zijn buitenlands belastingplichtigen die in BelgiŽ wonen en inwoners van Duitsland die meer dan 90% van hun wereldinkomen in Nederland verdienen.

  Het land waar u naar toe bent verhuisd zal u echter in de meeste gevallen ook op een aantal of alle van de genoemde inkomensbestanddelen willen belasten. Dit zou resulteren in dubbele belastingheffing. Om dit te voorkomen heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten die regelen welk land waarop belasting mag heffen.

  De regel is dat de Nederlandse fiscus belasting zal heffen over bovengenoemde verschillende soorten inkomen tenzij het belastingverdrag tussen Nederland en het land waar u woont bepaald dat het land waar u bent gaan wonen mag gaan heffen.

  Nederland heeft belastingverdragen met veel landen waar veel Nederlanders een huis kopen. In ieder geval heeft Nederland met alle landen van de EU een verdrag en ook met de meeste andere Europese landen. De verschillende belastingverdragen met de verschillende landen hebben afzonderlijk natuurlijk een andere inhoud en u dient zich zelf op de hoogte te stellen van de specifieke eigenschappen van het belastingverdrag van Nederland met het land waar u naar toe bent verhuisd. Hypotheek & Buitenland kan u hierbij helpen en verwijzen naar instanties en hierin gespecialiseerde adviseurs.

  Als leidraad kan men stellen dat in de meeste belastingverdragen voor de hiernavolgende gevallen de belasting aan het desbetreffende andere land is toegewezen:

 • Winst uit een onderneming die buiten Nederland wordt uitgeoefend
 • De eigendom van onroerende zaken buiten Nederland
 • Salaris uit een dienstbetrekking buiten Nederland
 • Een pensioen dat is opgebouwd in een diensttijd die buiten Nederland is vervuld.

  Voor de landen waar Nederland geen verdrag mee heeft gesloten heeft Nederland een eenzijdige regeling getroffen ter voorkoming van dubbele belasting.

  In de praktijk zal het er op neer komen dat u eerst aangifte zal moeten doen van uw inkomen in beide landen. Vervolgens zal er per box een vermindering worden vastgesteld van u in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting.

  Woont u in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten, dan zijn particuliere pensioenen niet belast in Nederland, maar in het land waar u woont. Dit zijn dus pensioenen die ontvangen worden na een dienstbetrekking bij een Nederlands particulier bedrijf.

  Overheidpensioenen daarentegen, dat wil zeggen pensioenen als gevolg van een vroegere dienstbetrekking bij de centrale of de lagere overheid, zijn volgens de belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten altijd in Nederland belast.

  Dus bijvoorbeeld wanneer u in het buitenland bent gaan wonen, maar in Nederland werkt, uit Nederland een overheidspensioen geniet of wanneer u onroerende zaken bezit in Nederland, dient u daarover in Nederland belasting te betalen. Dit inkomen geeft u aan op een zogenaamd C- of D- biljet voor buitenlands belastingplichtigen. Tevens dient u een verzoek in te dienen ter voorkoming van dubbele belasting.
  Als u buitenlands belastingplichtig bent, valt u onder de:

  Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland
  Postbus 2865
  6401 DJ Heerlen
  tel. 045 5779000
  fax. 045 5779333 • 1. Heffingsvrij vermogen in box 3
  Voor binnenlandse belastingplichtigen geldt bij de berekening van de verschuldigde belasting in box 3 dat er gekeken wordt naar de (gemiddelde) omvang het vermogen van de belastingplichtige. Alvorens het zogenaamde forfaitaire rendement van 4% over de omvang van dit vermogen wordt berekend mag op het gemiddelde vermogen het zogenaamde heffingsvrije vermogen in mindering worden gebracht. In 2002 bedroeg deze vrijstelling Ä 18.146,-. Deze heffingskorting kan door partners aan elkaar worden overgedragen.

  Wanneer men buitenlands belastingplichtig wordt, maar nog wel belasting in Nederland moet betalen omdat men bijvoorbeeld nog een huis heeft in Nederland (via een C- of D-biljet) heeft men geen recht meer op deze vrijstelling. Was u niet het hele jaar buitenlands belastingplichtig, dan geldt een tijdsevenredige berekening.
  2. Partnerregeling
  Dit is de keuze die de belastingdienst u biedt om een huisgenoot met wie u ongehuwd samenwoont aan te merken als fiscaal partner. Het voordeel van het fiscale partnerschap is dat u sommige inkomensbestanddelen en aftrekposten door de fiscale partners naar willekeur mogen worden verdeeld
  3. Persoonsgebonden aftrek
  Persoonsgebonden aftrekposten komen in mindering op het progressief belaste inkomen in box 1. Voorbeelden van deze aftrekposten:
 • Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • Uitgaven voor de levensonderhoud van een kind jonger dan 30 jaar
 • Buitengewone uitgaven (bijv. ziektekosten)
 • Uitgaven voor weekendbezoek van een ernstig gehandicapt kind
 • Scholingsuitgaven
 • Kosten voor een monumentenpand
 • Kwijtschelding van durfkapitaal (tante Agaathlening)
 • Giften
 • restant persoonsgebonden aftrek over het voorgaande jaar
 • 4. Vrije toerekening van inkomensbestanddelen
  Een aantal bestanddelen van het inkomen mogen vrijelijk over de fiscale partners worden verdeeld dan wel toegerekend. Bijvoorbeeld:
 • Het saldo van inkomsten uit de eigen woning
 • De vermogensbestanddelen die de grondslag vormen voor de vermogensrendementsheffing in box 3
 • De uitgaven voor kinderopvang
 • Het inkomen uit aanmerkelijk belang
 • De posten van de persoonsgebonden aftrek
 • 5. Verrekening en teruggaaf van dividendbelasting op onder box 3 vallende aandelen
  Dividendbelasting op Nederlandse dividenden is niet verrekenbaar.
  6. De middelingsregeling
  De middelingsregeling biedt de mogelijkheid om over een periode van drie aaneengesloten jaren een herrekening toe te passen, waarbij uw inkomen gelijkmatig aan deze drie jaren wordt toegerekend. Dit is dus interessant wanneer men over een aantal jaren sterk wisselende inkomens heeft gehad. Als de herrekende belasting en premie lager zijn dan de belasting en premie die in werkelijkheid is geheven, is - onder bepaalde voorwaarden - een teruggaf mogelijk.
  7. Heffingskortingen
  Heffingskortingen zijn bedragen die, wanneer u binnenlands belastingplichtig bent, het bedrag aan verschuldigde inkomstenbelastingen en premies voor volksverzekeringen verminderen. De 13 heffingskortingen die er bestaan zijn een soort vervanging van de vroegere `belastingvrije som`. Voorbeelden van deze heffingskortingen zijn: de arbeidskorting, de kinderkorting en de combinatiekorting. De heffingskortingen zijn opgesplitst in een belastingdeel en een premiedeel. Voorwaarde voor het in aanmerking komen voor de heffingskortingen is dat u binnenlands belasting- en premieplichtig bent. Wanneer u ouder bent dan 65 hoeft u overigens geen premie AOW meer te betalen, waardoor het premiedeel van de heffingskorting geen AOW-deel meer bevat.

  Wanneer u in het buitenland gaat wonen en niet meer in binnenlands belasting- en premieplichtig bent komt u niet meer in aanmerking voor de heffingskortingen. Dit is van belang wanneer u nog wel belasting in Nederland moet betalen (via een C- of D-biljet), bijvoorbeeld wanneer u nog wel inkomen uit arbeid of een (overheids)pensioen geniet.


  Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug